This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

7 Medeniyet Hakkında

Anasayfa/bizden haberler, genel/7 Medeniyet Hakkında

Medeniyet kavramının yaşı çok eskilere gitmez; Avrupa’da bu kelimenin karşılığı olabilecek “civilisation” kelimesi 19. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır.2 Osmanlı aydınları arasında ise, Fransızca “civilisation” kelimesinin karşılığı olarak “medeniyet” kelimesinin kullanılması, yine aynı zamana (Tanzimat dönemi) rastlar.3

Kelimenin lügat anlamları, kavramın seyrini izlemek bakımından önemlidir. Medeniyet kelimesi, “me-de-ne” kökünden gelmektedir. “Me-de-ne”, “şehre gelmek” anlamına gelmektedir. Bu kökten gelen “el-Medeniyye” kelimesi de “medeniyet, uygarlık” anlamlarına gelmektedir.4

Medeniyetin kavramsal anlamları, oldukça karmaşık bir serüvene sahiptir. Kavrama belki de ilk işaret edenlerden birisi olan İbn Haldun, Mukaddime adlı eserinde, şehirlilik anlamında “hadarilik” kelimesini kullanır. Hadarilik, bedevi toplumlara göre daha çok gelişmiş toplumları ifade eden bir kelimedir. Buradaki gelişmeden kasıt, ekonomiktir. Ekonomik olarak gelişen toplumlar da zamanla “hadari” hale gelebilirlerdi. Yani, bedevi-hadari arasındaki fark göçebe ve yerleşik hayat değildi. Mesela köylerde yaşayanlar, bedevi yerleşik hayatları olmasına rağmen bedevi sayılıyordu.5 Cemil Meriç, medeniyeti “insanın kendini inzibat altına alması, fikirce, ahlakça, ruhça yükselmesi için lüzumlu olan kolektif araçların tümü” şeklinde tanımlar. Bu kolektif araçlara da “Güzel sanatlar, felsefe, din ve hukuk gibi” diyerek açıklama getirir.6 İbrahim Kafesoğlu, kültür ve medeniyetin mukayesesini yaparken medeniyeti, “milletlerarası ortak değerler seviyesine yükselen anlayış, davranış ve yaşama vasıtaları bütünüdür.” şeklinde tanımlar.7 Ali Şeriati ise, medeniyet hakkında, “insan toplumunun yaptıklarının, tasarruflarının maddi ve manevi toplamıdır”8 der.

Türkiye’de resmi söylemde kültür ve medeniyete bakışı simgeleyen önemli bir kaynak da Ziya Gökalp’tir. Gökalp, medeniyet ve kültür kavramları arasında hem birleşme hem de ayrılma noktaları olduğunu belirtir. Birleştikleri nokta her ikisinin de bütün sosyal hayatları içine almasıdır. Ayrıldıkları noktalar ise, kültür (Milli kültür=Hars) milli olduğu halde, medeniyetin milletlerarası olmasıdır. Ayrıca medeniyet, “usul vasıtasıyla ve ferdi iradelerle vücuda gelen sosyal hadiselerin bütünü” olduğu halde milli kültüre dahil olan şeyler “usul ile, fertlerin iradesiyle vücuda gelmemiş”lerdir.9

Bugünkü medeniyet tartışmalarında daha çok kullanıldığını düşündüğümüz bir kavram analizini de Toynbee’de görüyoruz. Toynbee medeniyeti, “belirli bir çağda var olan kültürün belirli bir türü ya da evresidir.”10 şeklinde tanımlamaktadır. Sosyal Bilimler Sözlüğünde de benzer bir tanıma rastlanmaktadır: “Değişik coğrafyalarda yaşayan insanların ürettikleri bilgi, teknoloji, yapı, kurum, inanç, sanat eseri, vb. maddi-manevi ürünlerin belirli bir zaman kesitindeki genel adı.”11

Medeniyetin bu tanımlarından sonra, kavramın sınırlarının çizilmesinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Sınırları netleştirmek ve medeniyetten “ne” anlaşıldığına dikkat çekmek için, şimdi de medeniyetlerin sınıflandırılmasına geçmek istiyorum. İki bağlamda sınıflandırma yapmanın kavramı daha iyi anlayabilmek için yerinde bir hareket olacağını düşünüyorum. Bunlardan birisi, bir toplumun “belli zaman ve yerde” yaşadıkları, diğeri ise, bu görünümlerin oluşmasında etkili olan “temel saikler”dir.

 

2017-08-30T08:21:43+00:00